درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سلول کونیدی زای کدامیک از قارچ های زیر فیالید می باشد؟


1 ) سودآلشریا

2 ) اسکوپولاریوپسیس

3 ) پسیلومایسس

4 ) بلاستوشیزومایسس