درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در ماتوفیت ها در کدام زیر شاخه تاکسونومیک قرار میگیرند؟


1 ) آسکومایکوتینا
2 ) زایگومایکوتینا

3 ) بازیدیومایکوتینا

4 ) دوترومایکوتینا