درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مخمر اوره آز منفی، جرم تیوب مثبت دارای کلامیدوسپور برروی محیط نیجر آگار و عدم رشد در دمای 45 درجه سانتیگراد از مشخصه کدام گونه کاندیدای زیر میباشد؟


1 ) آلبیکنس

2 ) دابلینینسیس
3 ) استلاتوئیده

4 ) گیلرموندی