درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر در زمره آنتی ژنهای وابسته به لنفوسیتهای T محسوب می شود؟

1 ) لیپید ها
2 ) پلی ساکارید ها
3 ) پروتئین ها
4 ) اسیدهای نوکلئیک