درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلنی مشکوک به درماتوفیت در محیط پپتون یک درصد ایجاد رنگ صورتی نموده است ، این ویژگی مربوط به کدام یک از درماتوفیت های زیر است؟


1 ) میکروسپوروم پرسی کالر
2 ) ترایکوفایتون ویولاسئوم

3 ) میکروسپوروم کانیس

4 ) ترایکوفایتون منتاگروفایتیس