درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای مشاهده مرحله تلئومورف درماتوفیتها از همه محیطهای کشت زیر استفاده میشود بجز........؟


1 ) ژلوز اوت میل و رب گوجه فرنگی

2 ) سابورود آگار رقیق شده

3 ) کورن میل آگار حاوی توئین 80
4 ) ژلوز خاک و مو