درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدامیک از محیط های کشت ژلوزی زیر، هردوگونه کریپتوکوکوس نئوفورمنس و گاتی رشد نموده و ایجاد کلنی قهوه ای مایل به سیاه میکند؟


1 ) آرد ذرت

2 ) آل - دوپا

3 ) عصاره مخمر و آلفاسل

4 ) خوندار حاوی گلوکز و سیستئین