درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


جهت القاء مرحله جنسی ساکارومایسس از کدام محیط ژنلوزی زیر استفاده میشود؟


1 ) آل - دوپا

2 ) عصاره مخمر و آلفاسل

3 ) دانه پنبه

4 ) استات