درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


از فیلتره کشت هیستوپلاسما کپسولاتوم در کدام یک از محیط های کشت زیر در تهیه آنتی ژن هیستوپلاسمین استفاده میشود؟


1 ) عصاره مخمر

2 ) سابورو

3 ) عصاره قلب و مغز

4 ) آسپاراژین