درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدامیک از سینوس های پارانازال تشکیل آسپرژیلوما شایع تر است؟


1 ) اتموئید

2 ) ماگزیلار

3 ) فرونتال

4 ) اسفنوئید