درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


قابلیت تهاجم به پوست و ناخن، تولید ماکروکونیدی، عدم تولید میکروکونیدی و فقدان تولید مثل جنسی به کدامیک از جنس های قارچی زیر مرتبط می باشد؟


1 ) اپیدرموفایتون
2 ) میکروسپوروم

3 ) ترایکوفایتون

4 ) ترایکوسپورون