درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از داروهای زیر جزء متابولیت های تولید شده بوسیله میکروارگانیسم ها محسوب نمیشود؟


1 ) ایتراکونازول
2 ) آمفوتریسین B

3 ) گریزئوفولوین

4 ) نیستاتین