درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از روش های زیر در تشخیص سریعتر کاندیدا آلبکنس از دیگر گونه های کاندیدا از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد؟


1 ) مشاهده رنگ کلنی در محیط کروم آگار

2 ) جذب قندها

3 ) تولید کلامیدوکونیدیا

4 ) تولید لوله زایا