درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ساختمان رویشی در کدامیک از انواع درماتوفیت های زیر در تشخیص قارچ از اهمیت کمتری برخوردار میباشد؟


1 ) ترایکوفایتون شوئن لاینی

2 ) ترایکوفایتون ویولاسئوم

3 ) ترایکوفایتون ویولاسئوم

4 ) ترایکوفایتون منتاگروفایتس