درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ساختمان اسپورزایی کرایزوسپوریومم با شکل میسیلیال کدامیک از قارچههای زیر شباهت ندارد؟


1 ) پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس

2 ) آکرومونیوم فالسی فورم
3 ) بلاستومایسس درماتیتیدیس

4 ) سودآلشریا بوئیدی