درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از موارد زیر در تشخیص مایستوما متداول است؟


1 ) جستجوی آنتی ژ در سرم بیمار

2 ) آزمایش مستقیم از پوسته های خشک شده سطحی

3 ) انجام تست پوستی

4 ) کشت گرانول در شرایط هوازی