درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مشاهده کدام یک از اجزای زیر در آزمایش مستقیم از پوسته شفاف با پتاس، تشخیص درماتوفیتوزیس را امکان پذیر میسازد؟


1 ) کلامیدوسپور و هایف

2 ) آرتروسپور و هایف
3 ) بلاستوسپور، آرتروسپور و هایف

4 ) بلاستوسپور، کلامیدوسپور و هایف