درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ترکیبات زیر به عنوان محدودکننده رشد قارچ های سریع الرشد در محیط های جداسازی هایفومیست ها مورد استفاده قرار میگیرد؟


1 ) سولفات منیزیوم

2 ) نیترات آمونیوم

3 ) رزبنگال

4 ) دی کلران