درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ساختمان ریزبینی سرهای کونیدیال کدام یک از آسپرژیلوس های زیر، ارزش تشخیصی دارد؟


1 ) کلاواتوس

2 ) سیدووی

3 ) اوریزا

4 ) فلاووس