درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


دارا بودن نقش بارز در اتیولوژی آلرژی و آسم، تولید کلنی های با پشت تیره و تولید کونیدیوم های چند سلولی آکروپتال، از ویژگی های کدام یک از قارچ های زیر است؟


1 ) سودآلشریا بوئیدی

2 ) فئوآنلومایسس ورنکئی

3 ) آلترناردیا آلترناتا
4 ) کلادوسپوریوم تریکوئیدس