درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


معمولترین هدف طراحی داروهای ضدقارچی کدام است؟


1 ) مسیر بیوسنتز لیزین

2 ) مسیر بیوسنتز ارگوسترول

3 ) مسیر بیوسنتز کیتین

4 ) دیواره سلولی