درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


رشد هایفای قارچی از کدام ناحیه صورت میگیرد؟


1 ) راسی

2 ) دیواره های جانبی

3 ) دیواره های عرضی

4 ) محل انشعاب هایف