درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلنی های هیستوپلاسما کپسولاتوم و بلاستومایسس درماتیتیدیس روی کدام محیط کشت نامبرده زیر خاصیت اسپورزائی خود را بهتر حفظ مینمایند؟


1 ) عصاره مخمر فسفاته
2 ) محیط گلیسرول

3 ) سابورو دکستروز آگار اصلاح شده

4 ) عصاره مخمر، پپتون و دکستروز