درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


به جز کاندیدا آلبیکنس، کدام گونه ا زکاندیداهای زیر شایع ترین عامل کاندیدیازی در بیماران با نقص سیستم ایمنی است؟


1 ) ویسوانتی

2 ) خماتا

3 ) همولوتی

4 ) تروپیکالیس