درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از درماتوفیت ها خاکزی بوده و اولین بار از خاک کشور لهستان جدا شده است؟


1 ) تریکوفایتون مگنینی

2 ) اپیدرموفایتون استوکدالی
3 ) تریکوفایتون کانسنتریکوم

4 ) اپیدرموفایتون فلوکوزوم