درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


درد می توانداز علائم بالینی کدام یک ا زبیماری های زیر باشد؟


1 ) اریتراسما

2 ) اتومایکوزیس

3 ) تینه آ نیگرا

4 ) تریکومایکوزیس