درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


عمده ترین عامل موثر در بروز ، دوام و خاتمه پاسخ کدام است؟

1 ) آنتی بادی
2 ) آنتی ژن
3 ) ژنتیک و شرایط فیزیولوژیک میزبان
4 ) راه های ورود آنتی ژن