درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلنی کدام یک از گونه های مالاسزیا در هر دو محیط سابورو با دمای 32c و دیکسون با دمای 40C رشد می نماید؟


1 ) ابتوزا

2 ) رستریکتا

3 ) گلوبوزا

4 ) پاکی درماتیس