درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


انواع قارچ های حیوان دوست، عامل کدام یک از بیماری های زیر میتوانند باشند؟


1 ) پیدرای سفید

2 ) تینه آ نیگرا

3 ) تینه آ فاووزا

4 ) کچلی اکتوتریکس