درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


با استفاده از کدام یک از محیط های زیر، کلنی مشکوک به تریکوفایتون سوداننس را از میکروسپوروم فروژینوم میتوان تشخیص داد؟


1 ) برین هارت اینفیوژن آگار

2 ) لونشتین جنسن
3 ) چاپک داکس آگار

4 ) نایجرسید آگار