درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام موارد زیر ویژگی انتشارتسهیل شده را بیان می کنند به جزء : 


1 ) یک سیستم هم انتقالی هم سو ( Symport ) می باشد .
2 ) تعداد جایگاه های درگیر در انتشار یک مولکول خاص محدود است .
3 ) در این انتقال شیب الکتروشیمیایی غشایی نقش دارد.
4 ) مولکول های پروتئینی در آن از نظرشکل فضایی اختصاصی عمل می کنند.