درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک ا زدانشمندان زیر باکتری ها را براساس طبقه بندی به روش کارلوس لینوس به ردهها و گونه های مختلف طبقه بندی نمود؟


1 ) Otto Muller
2 ) Friedric HENLE

3 ) Paul ehrlich

4 ) Selman Waksman