درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مسمومیت غذایی ناشی از برنج سرخ شده توسط کدام باکتری ایجاد میشود؟


1 ) باسیلوس سوبتیلیس

2 ) باسیلوس سرئوس
3 ) کلستریدیوم پرفرینجنس

4 ) کلستریدیوم هیستولیتیکوم