درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مکانیسم اثر لینکومایسین کدام یک از گزینه های زیر است؟


1 ) اثر برروی جژ50s ریبوزومی
2 ) اثر برروی جژ30s ریبوزومی
3 ) اثر برروی همانندسازی DNA

4 ) اثر برروی واکنش های متابولیسمی