درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام ضدعفونی کننده های زیر با گرو ه های سولفیدریل آنزیم های باکتریایی واکنش میدهند، بجز:


1 ) فلزات سنگین

2 ) مشتقات ید

3 ) مشتقات کلر

4 ) الکل اتیلیک