درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از دانشمندان زیر کاشف استرپتومایسین است؟


1 ) گروهارد دوماک

2 ) پل ارلیش

3 ) الکساندر فلمینگ

4 ) سلمن واکسمن