درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام دسته از میکروارگانیسم های زیر در فساد مواد غذایی اسیدی اهمیت خاصی دارد؟


1 ) باکتری ها

2 ) کپک ها

3 ) ویروس ها

4 ) مخمر ها