درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تره هالوزدی میکولات در پوشش سلولی کدام یک از باکتری های زیر وجود دارد؟


1 ) نوکاردیا

2 ) آکتینومایسس

3 ) استرپتومایسس

4 ) بیفیدوباکتریوم