درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مقاومت به Teicoplanin در انتروکوک به دلیل حضور کدام یک از ژنهای زیر است؟


1 ) bla A

2 ) mec A

3 ) van A

4 ) aac