درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدم مورد اسم علمی عامل بیماری اکسیوروز صحیح است ؟


1 ) Vermicularis  enterobius

2 ) enterobius  Vermieularis

3 ) Enterobius  vermicularis
4 ) enterobius  vermicularis