درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


انسان با خوردن ماهی خام یا نیم پزآلوده به کدام بیماری کرمی مبتلا می شود ؟


1 ) Dipylidiasis

2 ) Diphyllobothriasis
3 ) Echinococcosis

4 ) Sparganosis