درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در قلب کدام یک تنها یک دریچه دهلیزی - بطنی وجود دارد ؟


1 ) پلاتی پوس

2 ) کروکودیل

3 ) سهره

4 ) لامپری