درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر از شرایط ایمنی زایی به شمار می آید؟

1 ) وزن مولکولی کمتر از 1000 دالتون
2 ) ترکیب شیمیایی ساده
3 ) مشابهت با ترکیبات بدن
4 ) قابلیت تجزیه به وسیله آنزیم های درون سلولی