درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام مرحله لاروی توسط اغلب کرم های حلقوی ونرم تنان دریایی طی می شود؟


1 ) دیپلورولا

2 ) تروکوفور
3 ) پلانولا

4 ) مدوزا