درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام ساختار در پلاناریا فضولات را از منافذ ترشحی به بیرون انتقال می دهد؟


1 ) اسکولوم

2 ) نفریدیوفور

3 ) یاخته های یقه ای

4 ) یاخته های شعله وش