درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک نقش ویتامین B1 در داخل یاخته می باشد؟


1 ) متابولیسم اسیدهای هسته ای

2 ) سازنده کربوکسیلاز
3 ) انتقال هیدروژن به روش هوازی

4 ) سازنده کوآنزیم ناقل CO2