درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پیام برعصبی بین یک نورون حرکتی ویک یاخته ماهیچه ای کدام است ؟


1 ) اندروفین

2 ) سروتونین

3 ) استیل کولین

4 ) دوپامین