درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


دستگاه عصبی در خارپوستان به چه صورت دیده می شود ؟


1 ) یک حلقه عصبی و چند طناب عصبی شعاعی
2 ) مغز در جلوی سر با 11طناب عصبی شکمی

3 ) 22 طناب عصبی طولی

4 ) داری 7 گره مغزی