درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدم یک تعریف کامل اعضاءHomodynamical است ؟ 


1 ) اعضایی که در یک طرف محور طولی قرار دارند.
2 ) ساختمان مشابه ولی کار متفاوت دارند.

3 ) یک کارانجام می دهند ولی ساختمانشان فرق دارد.

4 ) اعضایی که نسبت به محور طولی قرار دارند.