درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


رئوتروپسیم چیست ؟


1 ) تغییر جهت موجودات در اثرترکیبات شیمیایی

2 ) زندگی موجودات در محیط مرطوب

3 ) گرایش یا گریز موجودات از سطح زمین

4 ) تغییر جهت موجودات در اثریک جریان تند آب